سنندج- تصویر بارش باران و آب گرفتگی معابر در سنندج را نشان می دهد.

▣سنندج- تصویر بارش باران و آب گرفتگی معابر در سنندج را نشان می دهد.


بازدید گردشگران خارجی از بازار تاریخی کرمان

▣بازدید گردشگران خارجی از بازار تاریخی کرمان


حیات وحش

▣حیات وحش


مرداب نیلوفر آبی

▣مرداب نیلوفر آبی


بارش شهابی شلیاقی(چنگی)

▣بارش شهابی شلیاقی(چنگی)